Dnes je Pondelok 25. októbra 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

PRO REGIO je občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222. Občianske združenie bolo založené pod názvom Regionálna športová škola 4 SPORT, dňa 24. 11. 2005 bola na Ministerstve vnútra SR vzatá na vedomie zmena názvu občianskeho združenia na PRO REGIO a zmena cieľov činnosti združenia. Občianske združenie je založené za účelom vytvárania podmienok pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti. Združenie je subjektom neziskového charakteru. Je otvoreným subjektom.
Predmet činnosti PRO REGIO:
Združenie svojimi aktivitami podporuje rozvoj spoločnosti po stránke :
  • Regionálnej za účelom vyrovnávania regionálnych disparít
  • Hospodárskej za účelom pomoci hospodárskeho rastu spoločnosti a regiónov
  • Sociálnej za účelom pomoci rozvoja spoločnosti založenej na princípoch solidarity
  • Kultúrnej za účelom organizovania a podpory kultúrnych aktivít
  • Športovej za účelom organizovania a podpory športových aktivít
  • Spoločenskej za účelom organizovania a podpory spoločenských aktivít
Združenie svojimi aktivitami ďalej všestranne prispieva k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy. Aktívne prispieva k rozvoju regiónov, rozvoju malého a stredného podnikania, k rozvoju cestovného ruchu pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Združenie organizuje školenia, zhromažďuje a spracováva informácie pre relevantných partnerov o možnostiach využívania finančných nástrojov pomoci EÚ, vyvíja sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť.
Združenie vyvíja činnosť zameranú na medzinárodnú spoluprácu vo všetkých oblastiach.
Skúsenosti
PRO REGIO sa od svojho vzniku ako spoluorganizátor zúčastňuje na príprave a realizácii veľkých medzinárodných športových podujatí. Od roku 2002 spolu so spoločnosťou 4 SPORT s.r.o. a v súlade so zameraním činnosti občianske združenie zrealizovalo viacero významných medzinárodných športových podujatí v oblasti Európskeho mládežníckeho futbalu a hádzanej:
Činnosť PRO REGIO v rámci prípravy a implementácie projektov EÚ :
Zrealizované projekty :
r. 2006
Názov projektu : „Slovensko-poľský turnaj priateľstva“
Program : INTERREG III A PL-SR
Priorita : Socio-ekonomický rozvoj
Obdobie : 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006
Celkové oprávnené náklady : 687.820,- Sk ( 100.059,75 € )
r. 2006 - 2007
Názov projektu : „Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly“
Program : HUSKUA
Priorita : Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca
Obdobie : 15. 11. 2006 – 31. 5. 2007
Celkové oprávnené náklady : 3.014.400,- Sk ( 22.831,44 € )
Podané a schválené projekty :
r. 2008
Názov projektu : „Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládních organizácií a zamestnancov verejnej správy“
Program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Priorita : Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Obdobie : 1. 11. 2008 – 30. 4. 2010
Celkové oprávnené náklady : 5.550.048,- Sk ( 184.227,84 € )


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.