Dnes je Streda 12. mája 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované > Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly

“Projekt rekonštrukcie a dostavby Športovej haly”
Občianske združenie PRO REGIO sa od svojho vzniku ako spoluorganizátor podieľalo na príprave a organizácií viacerých veľkých medzinárodných športových podujatí , ktoré sa už piaty rok uskutočňujú v meste Prešov a okolí. Jedná sa o letné aj zimné (halové) futbalové turnaje prípraviek so širokou medzinárodnou účasťou v rámci Európy, ale aj mimo nej. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet účastníkov týchto turnajov, ako aj zvyšujúce sa nároky na technické a bezpečnostné podmienky hracích plôch a priestorov zo strany účastníckych družstiev, ako aj širokej futbalovej verejnosti, čoraz nevyhnutnejšou sa stáva potreba veľkej krytej športovej haly v centre mesta Prešov.
Jazdecký areál, ktorého súčasťou je predmetná Športová hala, dalo mesto Prešov do dlhodobého prenájmu súkromnej spoločnosti na základe Nájomnej zmluvy a schváleného Podnikateľského zámeru. Ten tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a jeho obsahom je prestavba a dostavba dnešného Jazdeckého areálu na “Všešportový areál” pre širokú verejnosť nielen z mesta Prešov a okolia, ale aj pre návštevníkov zo susedných štátov. Vzhľadom na súčasný nedostatok športovísk vrátane technického zázemia pre ne, v rámci areálu si svoje stále miesto nájde jazdecký šport, futbal, tenis, bowling, skateboarding, streetball, volejbal (aj plážový), korčuľovanie, amatérsky hokej, rekreačné športy, bojové umenia, tance, ale aj relax v podobe penziónu či oddychovej zóny, kultúrne či spoločenské podujatia (viď Podporná dokumentácia). V súvislosti s vyššie uvedeným zameraním , uzatvoril žiadateľ PRO REGIO o.z. nájomnú zmluvu so súkromnou spoločnosťou na prenájom nevyužitej Športovej haly , a to na dobu 20 rokov za symbolické nájomné (viď Podporná dokumentácia) s cieľom jej rekonštrukcie a dostavby na Športovú halu so širokým športovým a kultúrnym využitím pre obyvateľov regiónu aj návštevníkov zo susedných krajín.
Ďalším z problémov, ktoré predkladateľ projektu chce riešiť aj prostredníctvom tohto projektu je fakt, že aj keď sú Maďarsko aj Ukrajina našimi najbližšími susedmi, účasť futbalových družstiev z týchto štátov je veľmi nízka ako na zimných, tak aj na letných futbalobvých turnajoch, poriadaných žiadateľom, a to aj napriek 5-ročnej snahe organizátorov turnaja. Cieľom tohto projektu je príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a dostavbu veľkej Športovej haly, ktorá v budúcnosti ponúkne účastníkom športových podujatí medzinárodného významu adekvátne technické podmienky, ako aj komfort, čím môže prilákať mnoho ďalších športových kolektívov z vyššie uvedených susedských štátov.
Po realizácii projektu, ako aj samotnej rekonštrukcii Športovej haly a jej uvedení do prevádzky, mesto Prešov získa priestory, ktoré budú spĺňať náročné podmienky medzinárodných športových asociácií a zväzov, ktoré sú nevyhnutné pri organizácii významných európskych súťaží. Tým sa opäť zvýši atraktivita mesta z hľadiska cestovného ruchu a turizmu aj pre návštevníkov z Maďarska a Ukrajiny.
Cezhraničný dopad predkladaného projektu spočíva aj v skutočnosti, že maďarský partner predkladateľa projektu, ktorým je športový klub Vác Város LSE, plánuje v budúcnosti realizovať obdobný projekt na území Maďarska s cieľom organizovania športových podujatí s medzinárodnou účasťou, čo umožní konfrontáciu športových škôl a tréningových metód v rámci susedných štátov viackrát do roka, vždy na pôde iného štátu.
Partner projektu bude preto spolupracovať s predkladateľom projektu pri príprave projektovej dokumentácie, ako aj samotnej realizácii projektu rekonštrukcie a dostavby Športovej haly, pričom získané know-how so súhlasom predkladateľa projektu plne zužitkuje pri realizácii vlastného projektu výstavby Športovej haly v meste Vác v Maďarsku.
Cieľom predkladaného projektu je:
  • po realizácii rekonštrukcie a dostavby Športovej haly a po jej uvedení do prevádzky organizovať nielen už tradičné zimné a letné futbalové turnaje, ale aj mnoho ďalších súťaží či turnajov medzinárodného významu v iných športových odvetviach a zatraktívniť tak mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj ako celok pre návštevníkov a turistov z Maďarska, Ukrajiny a ostatných susedných štátov.
  • príprava projektovej dokumentácie a následná rekonštrukcia a dostavba Športovej haly, ktorá sa stane strediskom a miestom športových, ale aj kultúrnych a spoločenských stretnutí obyvateľov Slovenska a susedných štátov, medzi ktoré patrí v našom regióne v prvom rade Maďarsko a Ukrajina.
  • využitie spracovanej projektovej dokumentácie partnerom predkladateľa projektu - Vác Város LSE na rekonštrukciu či výstavbu novej Športovej haly v meste Vác v Maďarsku.
  • ponúknuť spracovanú projektovú dokumentáciu ďalším záujemcom zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny na konferencii, konanej pri príležitosti uvedenia Športovej haly do prevádzky.


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.