Dnes je Pondelok 25. októbra 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované: Projekt č.2

Vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie
v záujme zlepšenia kvality ňou ponúkaných služieb.
Prijímateľ pomoci : Centrum regionálneho rozvoja no. Prešov
Popis projektu :
Strategickým cieľom SR v programovacom období 2007-2013 je do roku 2013 výrazne zvýšiť zamestnanosť, konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a celej slovenskej ekonomiky.
V nadväznosti na východiskové stratégie, NSRR preferuje takú stratégiu, ktorá umožní koncentrovať príspevky zo štrukturálnych fondov a riadiť tak ich efektívnosť a účinnosť z pohľadu ich dopadu na rozvoj územia, so zreteľom na vyrovnávanie medziregionálnych disparít. Príspevky sú prednostne určené pre regióny s vysokou nezamestnanosťou, medzi ktoré patrí aj Prešovský samosprávny kraj, kde koncom roka 2008 dosiahla evidovaná miera nezamestnanosti ( EMN ) hodnotu 13%, čo je v porovnaní s celoslovenskou EMN viac o 3,4%.
Aby SR naplnila strategický cieľ aj prostredníctvom zvýšenej absorpčnej schopnosti nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ do regiónu PSK, je nevyhnutné zvýšiť nedostatočnú profesionálnu kvalita ľudských zdrojov ako aj relatívne nízku pripravenosť MVO na čerpanie zdrojov z fondov EÚ. Úroveň zapojenia do vzdelávania a odbornej prípravy dospelej populácie je v SR 5,0% , čo v porovnaní s priemerom EÚ-25 (11,0%) a najmä s členskými štátmi EÚ-15 (12,1%) je veľmi nízka úroveň. V SR ako v jedinom členskom štáte EÚ-25 sa v uplynulých rokoch znížila úroveň zapojenia do vzdelávania a odbornej prípravy dospelej populácie. V predchádzajúcom programovacom období sa nedostatočná kvalita a dostupnosť vzdelávania zamestnancov MVO a s tým súvisiaca nízka kvalita ľudských zdrojov a absencia strategického a systematického prístupu pri vykonávaní činnosti MVO prejavila nízkym čerpaním zazmluvnených finančných zdrojov EÚ.
V programovacom období 2007-2013 je veľká časť finančných zdrojov EÚ určená na podporu zaostalých regiónov na úrovni NUTS III Slovensko- Východ, takže realizácia aktivít predkladaného projektu, ktorého výsledkom je dovzdelanie zamestnancov MVO a dobrovoľníkov pracujúcich pre MVO v regióne, je viac ako opodstatnená. Výsledkom projektu bude 30 osôb so zvýšenou profesijnou úrovňou a získanými zručnosťami, potrebnými pri poskytovaní služieb MVO v oblasti získavania zdrojov zo ŠF v rámci regiónu PSK. Ďalším výsledkom projektu je vypracovanie Dlhodobej stratégie rozvoja neziskovej organizácie ( žiadateľa ), ktorá taktiež zabezpečí zvýšenie absorpčnej kapacity MVO v rámci čerpania zdrojov zo ŠF, ako aj skvalitnenie a zefektívnenie fungovania ľudských zdrojov v MVO po stránke všeobecnej aj odbornej.
Výsledkom predkladaného projektu bude :
 • 30 vyškolených osôb – 10 zamestnancov neziskovej organizácie a 20 dobrovoľníkov , ktorí v rámci vzdelávania získajú teoretické aj praktické zručnosti, ktoré budú môcť v budúcnosti plne využiť v práci pre MVO v rámci regiónu PSK
 • ľudský potenciál, absolventi vzdelávania, ktorí svojou činnosťou v MVO prinesú zlepšenie strategického a systematického prístupu pri vykonávaní činností MVO a tým k rozvoju mechanizmov zameraných na implementáciu ďalších verejných politík a obhajobu verejných záujmov, ako aj na
 • implementáciu, monitoring a hodnotenie využívania pomoci z verejných
Aktivity:
Aktivita 1
Ustanovenie realizačného tímu. Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho kurzu.
Aktivita 2
Realizácia vzdelávacieho kurzu.
Tematické členenie vzdelávania na moduly :
 1. Modul : Jazykový kurz – Anglický jazyk
 2. Modul : Manažérske vzdelávanie
  • Efektívna komunikácia
  • Prezentačné zručnosti
  • Projektové riadenie
  • Tímovosť
 3. Modul : IT vzdelávanie
  • Práca s PC
  • Firemná dokumentácia – plán, rozpočet
  • Excell
  • Microsoft Word
Aktivita 3
Príprava a spracovanie Dlhodobej stratégie rozvoja žiadateľa.
V rámci tejto aktivity subdodávateľ vybraný na základe VO vypracuje a dodá žiadateľovi Dlhodobú stratégiu rozvoja neziskovej organizácie, vypracovanú na základe vopred určených kritérií a podmienok.
Aktivita 4
Administratívne a finančné ukončenie projektu.
Podporné aktivity
Riadenie projektu bude prebiehať počas celej realizácie, koordinovať ho bude projektový manažér.
Publicita a informovanosť – v rámci tejto aktivity využije žiadateľ regionálne printové médiá, oznámenie na informačnej tabuli, ako aj predávanie a šírenie informácií samotnými príslušníkmi cieľovej skupiny projektu a projektového tímu.
Celkovým cieľom projektu
je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a postupné zlepšovanie poskytovaných verejných služieb. Na dosiahnutie celkového cieľa projektu slúžia špecifické ciele, ktoré v projekte stanovil žiadateľ :
Zabezpečenie dostupnosti a zvýšenie kvality služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami. Vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie ( prijímateľa ) a dobrovoľníkov, pracujúcich pre neziskovú organizáciu bude mať za následok zvýšenie ich kvalifikácie , zručností a zvýšenie ich profesionality. Ďalším vzdelávaním získajú absolventi vzdelávacieho kurzu väčšiu adaptabilitu a profesionalitu, čím sa zvýši ich zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu práce. Zvýšenie profesionality zamestnancov neziskových organizácií bude mať postupne za následok zvýšenie kvality služieb MVO a zlepšenie ich dostupnosti v regióne.
Projekt bude realizovaný v období od 01/2010 do 02/2011 v rámci Prešovského samosprávneho kraja.


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.