Dnes je Streda 12. mája 2021


ŠTRUKTURÁLNE FONDY
PRO REGIO o.z.
Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Pre krásny a prosperujúci región,
plný kultúrnych a športových aktivít
Kontakt

PRO REGIO o.z.
Jazdecká 1/A
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 704
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: proregio@proregiopresov.sk

Centrum regionálneho rozvoja n.o.
Hlavná 45
080 01 Prešov
Tel: +421 51 77 20 705
Fax: +421 51 77 20 706
E-mail: redea@nextra.sk

Úvod > Projekty - zrealizované: Projekt č.1

Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií a zamestnancov verejnej správy“
Popis projektu :
I napriek tomu, že SR v posledných rokoch dosahuje jeden z najvyšších ekonomických rastov v EÚ, z pohľadu tvorby HDP na obyvateľa sa v parite kúpnej sily nachádza v blízkosti 50%-ného podielu priemeru EÚ-15.
Na základe posledných údajov EUROSTATu sú všetky NUTS III regióny na Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja, zaostalé oproti priemeru EÚ-25, pričom najnižšia tvorba HDP na obyvateľa patrí Prešovskému kraju
V SR pretrvávajú aj naďalej výrazné regionálne disparity, ktoré by však mala znížiť v programovom období 2007 – 2013 lepšia koordinácia a koncentrácia čerpania finančných zdrojov zo ŠF.
Nedostatočná kvalita ľudských zdrojov bola na základe výsledkov analýz súčasného stavu ekonomiky SR z pohľadu koncentrácie zdrojov ŠF identifikovaná ako jedna z disparít rozvoja.
Z hľadiska východiskových hodnôt relatívne nízka pripravenosť MVO a miestnych samospráv získať finančné zdroje z fondov EÚ súvisí s nedostatočnou kvalitou vzdelávania ľudských zdrojov v oblasti čerpania NFP zo ŠF. Prejavilo sa to v nízkom čerpaní zo zazmluvnených prostriedkov. PSK za obdobie 2004 – 2008 /ku 10.04.2008/ v oblasti SOP ĽZ nakontrahoval len 24% a na počte predložených projektov sa podieľal len 16%.
Po ukončení realizácie projektu „Zvyšovanie absorpčnej schopnosti regiónu formou dovzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií a zamestnancov verejnej správy“ sa situácia v oblasti predkladania projektov v regióne PSK výrazne zlepší. Vzdelávanie a tréningy podporujúce zručnosti 50 zamestnancov MVO a samospráv v oblasti čerpania NFP zo ŠF zabezpečia zvýšenie čerpania prostriedkov zazmluvnených v období 2007 – 2013 pre PSK v oblasti verejnej správy. K zvýšeniu absorpcie dôjde vo všetkých oblastiach a prioritách stanovených v NSRR, ktoré boli identifikované na základe slabých stránok SWOT analýzy súčasného stavu SR s prihliadnutím na špecifiká regiónu PSK.
Prejaví sa to vo vyššom čerpaní finančných prostriedkov zazmluvnených pre oblasť zvyšovania kvality ľudských zdrojov, skvalitňovania infraštruktúry a regionálnej dostupnosti, ako aj v čerpaní prostriedkov zazmluvnených pre oblasť vedomostnej ekonomiky.
Realizácia projektu zabezpečí:
  • zvýšenie zamestnateľnosti,
  • kariérny rast,
  • konkurencieschopnosť na trhu práce.
Projekt bude realizovaný v období rokov 2008 – 2010.
Aktivity:
1) Ustanovenie realizačného tímu. Príprava učebných materiálov. Príprava, organizačné a materiálno - technické zabezpečenie vzdelávacieho kurzu, VO (3 mesiace)
2) Realizácia vzdelávacieho kurzu:
„Ako efektívne absorbovať finančné zdroje z fondov EÚ“ (12 mesiacov)
Tematické členenie modulov:
1. Základné informácie o EÚ. Predvstupové fondy EÚ. Štrukturálne fondy EÚ
2. NSRR z pohľadu jednotlivých operačných programov
3. Program ENPI - Európska územná spolupráca
4. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR v 2007 – 2013 (Európska územná spolupráca)
5. Príprava projektových spisov
6. Implementácia projektových zákrov
3) Administratívne a finančné ukončenie(3 mesiace) V záverečnej fáze realizácie projektu žiadateľ upriami svoju pozornosť na administratívne a finančné ukončenie projektu. Zodpovedný za túto aktivitu bude projektový manažér a finančný expert.
4) Monitoring a hodnotenie bude prebiehať počas celej realizácie projektu. Koordinovať túto aktivitu bude projektový manažér.
5) Publicita V rámci publicity využije žiadateľ a partneri regionálne printové médiá, vlastné web-stránky, oznámenia na informačných tabuliach obcí.
Organizačné zabezpečenie
- vzdelávací kurz bude zabezpečovaný zamestnancami žiadateľa – projektovým manažérom, ktorý má skúsenosti s implementáciou projektov, a administrátorom projektu.
Technické zabezpečenie
- počas realizácii žiadateľ využije didaktickú a audiovizuálnu techniku v súlade s inováciou metód ďalšieho vzdelávania v súlade s článkom 3 nariadenia 1081/2006.
Dotazníkový prieskum
- frekventanti po ukončení vzdelávacieho kurzu vyplnia hodnotiace hárky – dotazníkový prieskum – v ktorých budú anonymne hodnotiť personálne, organizačné a technické zabezpečenie kurzu
Partneri projektu umožnia cieľovej skupine - zamestnancom verejnej správy - účasť na jednotlivých moduloch vzdelávacieho kurzu, a zároveň zabezpečia prostriedky na refundáciu ich mzdy.
Ciele projektu :
Zvyšovanie absorpčnej schopnosti finančných zdrojov z fondov EÚ na území Prešovského kraja formou dovzdelávania zamestnancov mimovládnych organizácií a zamestnancov verejnej správy.
Zabezpečenie dostupnosti a zvýšenie kvality služieb poskytovaných zamestnancami MVO a zamestnancami miestnych územných samospráv.
Uľahčenie prístupu ku získaniu vedomostí a zručností potrebných pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ vo väzbe na požiadavky trhu práce v regióne PSK.
Získanie zručností nevyhnutných pre zlepšenie flexibility a adaptability pracovnej sily na území NUTS III – PSK.


PROREGIO
Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2016 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2017 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2018 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Mesto Prešov podporilo turnaj Fragaria Cup 2019 dotáciou vo výške 15.000 Eur.

Centrum regionálneho rozvoja
Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2017 dotáciou 2.052 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj Adidas 4 Sport Cup 2018 dotáciou 2.402 Eur.

Mesto Prešov podporilo zimný futbalový turnaj 4 Sport Cup 2019 dotáciou 2.440 Eur.

 
PRO REGIO o.z., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: 00 421 51 7720704, fax: 00 421 51 7720706
Občianske združenie zapísané dňa 19. 9. 2002 na Ministerstve vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy pod číslom VVS/1-900/90-3222
e-mail : proregio@proregiopresov.sk
Development, Design & Programming: myconnweb.sk • Source code © 2008 myconnweb.sk All Rights Reserved.